برف های سرد تر

نی نی توی حیاطه
چشمش به آسمونه
منتظره برف بیاد
از ابر دونه دونه

به ابر میگه :چرا کم
برف می آری واسه مون
زمستونه ! لم نده
بی کار توی آسمون

برف های دیروز تو
هی چیکه چیکه آب شد
آدم برفی ای که
ساخته بودم خراب شد

برف های سردتر بریز
توی حیاط خونه
برفی که زود آب نشه
یکی دو روز بمونه


ناصر کشاورز  [​IMG]