به نام مهربان مهربانان                                        
                                           کلید قفل قلب ما جوانان
***


سخن از خویش نگویم که ندارم چیزی
چه بگویم ز خود و خویشتن و بی چیزی
***
نوشتن آرزوی دیرینه من بود...
در کودکی نوشتن به سراغم آمد
بعدها غرق در بزرگسالی شدم و کمتر به سراغش رفتم
دلم برایشان تنگ می شد
برای کودکی و نوشتن
اما حالا کودکی و نوشتن باهم تلفیق شده اند و در قالب یک رشته تحصیلی دوباره به سراغم آمده اند
ادبیات کودک و نوجوان
***
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوانده ام
اما همیشه ادبیات را دوست داشتم
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان هستم
و همه ی کودکان پاک دنیا را دوست دارم...

کودک و کتاب
          
فهیمه پورمحمد(قاصدک منتظر)